Điều khoản dịch vụ

1. GIỚI THIỆU

Điều Khoản Dịch Vụ là văn bản bao gồm các thỏa thuận pháp lý giữa nhà cung cấp dịch vụ (ở đây là Hộ Kinh Doanh Chợ Ninh Hiệp 4.0) và người sử dụng dịch vụ. Điều Khoản Dịch Vụ này là một phần không thể tách rời đối với:

(a) Quy Chế Hoạt Động Của Website Thương Mại Điện Tử ninhhiepmarket.com (“Quy Chế Hoạt Động”) và

(b) Chính Sách Hoạt Động Của Website Thương Mại Điện Tử ninhhiepmarket.com (“Chính Sách Hoạt Động”).

Tham khảo toàn văn Quy Chế Hoạt Động tại đây và Chính Sách Hoạt Động tại đây

1.1 Chào mừng bạn đến với Website Thương Mại Điện Tử ninhhiepmarket.com qua giao diện website hoặc ứng dụng di động (“Trang ninhhiepmarket.com”). Trước khi tạo tài khoản trên Trang ninhhiepmarket.com (“Tài Khoản”), vui lòng đọc và chấp nhận(a) các điều khoản và điều kiện dưới đây,(b) Quy Chế Hoạt Động, Chính Sách Hoạt Động,(c) Tiêu Chuẩn Cộng Đồng tại đây và(d) toàn bộ các thông báo, chính sách và quy định khác được đăng tải trên Trang ninhhiepmarket.comđể hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm và lợi ích hợp pháp của mình đối với Hộ Kinh Doanh Chợ Ninh Hiệp 4.0 và các công ty liên kết (sau đây gọi riêng là “ ninhhiepmarket.com”, gọi chung là “Chúng Tôi”). 

1.2 “Dịch Vụ” được định nghĩa là toàn bộ các dịch vụ có trên sàn giao dịch thương mại điện tử ninhhiepmarket.com được tạo ra với mục đích kết nối và/hoặc mang lại cơ hội hợp tác kinh doanh giữa người mua (“Nhà bán lẻ”) và người bán (“Nhà cung cấp”). Sau đây, gọi chung hai đối tượng này là “Bạn”, “Người Dùng” hoặc “Các Bên”

1.3 “Dịch Vụ” Chúng Tôi cung cấp hoặc sẵn có bao gồm:

(a) Trang ninhhiepmarket.com, 

(b) tính năng, phần mềm, chương trình, ứng dụng dịch vụ/di động trên Trang ninhhiepmarket.com bao gồm cả các tính năng, phần mềm, chương trình và ứng dụng dịch vụ do bên thứ ba cung cấp

(c) cùng tất cả các văn bản, nội dung, thông tin, dữ liệu, hình ảnh, âm nhạc, âm thanh, video (bao gồm cả các đoạn video được đăng tải trực tiếp theo thời gian thực – livestream), biểu đồ, đường dẫn, tin nhắn, tags và các tài liệu khác có sẵn trên Trangninhhiepmarket.com (“Nội Dung”).

Ghi chú: bất kỳ tính năng nào được cập nhật, mở rộng hoặc gỡ bỏ đối với Dịch Vụ đều làm mới danh sách Dịch Vụ

2. KHẲNG ĐỊNH CỦA ninhhiepmarket.com

Về vai trò của các bên2.1 Người Dùng được ninhhiepmarket.com kết nối khi sử dụng Dịch Vụ nhưng hợp đồng mua bán thực sự là trực tiếp giữa Nhà bán lẻ và Nhà cung cấp. Điều này có nghĩa:

(a) Đối với các giao dịch phát sinh, ninhhiepmarket.com chỉ đóng vai trò trung gian.

(b) ninhhiepmarket.com không can thiệp trực tiếp vào giao dịch giữa Nhà bán lẻ và Nhà cung cấp và không đảm bảo cho việc giao dịch sẽ hoàn tất trong thực tế.

(c) Các công việc mà ninhhiepmarket.com phải làm tùy theo trường hợp bao gồm quản lý dữ liệu, tiền Ký Quỹ Đơn Hàng (xem thêm tại mục 10.4), quản lý việc chuyển phát hàng hóa và hỗ trợ Người Dùng xử lý khiếu nại.

(d) Người Dùng sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các vấn đề phát sinh trong giao dịch liên quan tới mình bao gồm nhưng không giới hạn việc đền bù, hoàn tiền, bảo hành, đổi trả sản phẩm và/hoặc ghi nhận, thanh toán công nợ. 

(e) ninhhiepmarket.com sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp Nhà bán lẻ và Nhà cung cấp tự giao dịch với nhau mà không thông qua ninhhiepmarket.com

Về Điều Khoản Dịch Vụ

2.2 Các Điều Khoản Dịch Vụ này hoàn toàn phục vụ cho lợi ích của ninhhiepmarket.com và Người Dùng mà không vì lợi ích của bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào khác trừ các công ty liên kết hoặc cho từng bên kế thừa hay bên nhận chuyển giao của ninhhiepmarket.com

2.3 ninhhiepmarket.com có quyền chỉnh sửa Điều Khoản Dịch Vụ này vào bất cứ thời điểm nào thông qua việc cập nhật hoặc đăng tải lại trên Trang ninhhiepmarket.com. Việc Người Dùng tiếp tục sử dụng Trang ninhhiepmarket.com sau khi việc thay đổi được thực hiện sẽ cấu thành việc Người Dùng chấp nhận với Điều Khoản Dịch Vụ mới.

2.4 Các điều khoản được quy định trong Điều Khoản Dịch Vụ này và bất kỳ thỏa thuận hoặc chính sách nào khác được dẫn chiếu theo đây đều cấu thành nên thỏa thuận và cách hiểu tổng thể của Người Dùng đối với Dịch Vụ và Trang ninhhiepmarket.com; và sẽ thay thế cho bất kỳ thỏa thuận hoặc cách hiểu nào khác trước đây. 

2.5 Với việc Các Bên giao kết thỏa thuận (được tạo thành theo các điều khoản trong Điều Khoản Dịch Vụ này) Các Bên thống nhất sẽ không dựa vào bất kỳ cách hiểu, khẳng định, đảm bảo, cam kết, lời hứa hay tuyên bố nào của bất kỳ người nào ngoại trừ trường hợp chúng được nêu rõ trong Điều Khoản Dịch Vụ.

2.6 Điều Khoản Dịch Vụ có thể hoặc không bổ sung, giải thích, gây mâu thuẫn cho các văn bản, thỏa thuận, hợp đồng trước đây hay bất kỳ thỏa thuận miệng nào ở hiện tại hoặc bất kỳ điều khoản bổ sung nhất quán nào.

2.7 Tại bất kỳ thời điểm nào, nếu ninhhiepmarket.com không thể thực hiện hay áp dụng được bất kỳ điều khoản nào trong Điều Khoản Dịch Vụ này thì việc đó sẽ không gây ảnh hưởng (dưới bất kỳ hình thức nào) tới các quyền của ninhhiepmarket.com đối với việc thực thi các điều khoản đó vào thời điểm sau này trừ khi việc thực thi các quyền này được miễn trừ bằng văn bản.

2.8 Không một quy định nào trong Điều Khoản Dịch Vụ sẽ cấu thành quan hệ đối tác, liên doanh hoặc quan hệ đại lý – chủ sở hữu giữa Người Dùng và ninhhiepmarket.com.

Về quyền hạn và bảo lưu quyền lợi

2.9 ninhhiepmarket.com bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa, tạm ngưng hoặc chấm dứt tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Trang ninhhiepmarket.com hoặc Dịch Vụ vào bất cứ thời điểm nào theo quy định của pháp luật.

2.10 ninhhiepmarket.com có thể hoặc không sàng lọc trước Nội Dung và thông tin cung cấp bởi Người Dùng. ninhhiepmarket.com bảo lưu quyền loại bỏ bất cứ Nội Dung hoặc thông tin nào trên Trang ninhhiepmarket.com

2.11 ninhhiepmarket.com bảo lưu quyền từ chối yêu cầu mở Tài Khoản hoặc các truy cập của Người Dùng tới Trang ninhhiepmarket.com hoặc Dịch Vụ với bất kỳ lý do nào.

2.12 ninhhiepmarket.com có toàn quyền giới hạn một số tính năng hoặc phạm vi truy cập của người sử dụng dịch vụ đối với một phần hoặc toàn bộ Trang ninhhiepmarket.com hoặc Dịch Vụ mà không cần thông báo trước hay chịu trách nhiệm.

2.13 ninhhiepmarket.com không chịu trách nhiệm đối với việc phát hành các Dịch Vụ hoặc tính năng của Dịch Vụ đối với phiên bản thử nghiệm mà các phiên bản này có thể không đúng hoặc không hoàn toàn giống với phiên bản cuối cùng.

2.14 ninhhiepmarket.com bảo lưu tất cả các quyền lợi không được trao theo Điều Khoản Dịch Vụ.

BẰNG VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HAY TẠO TÀI KHOẢN TRÊN TRANG NINHHIEPMARKET.COM, BẠN CHẤP NHẬN KHÔNG HỦY NGANG VÀ ĐỒNG Ý VỚI ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY BAO GỒM CÁC ĐIỀU KHOẢN, ĐIỀU KIỆN VÀ CHÍNH SÁCH BỔ SUNG ĐƯỢC DẪN CHIẾU THEO ĐÂY VÀ/HOẶC CÓ LIÊN QUAN.

NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOẶC TRUY CẬP VÀO TRANG NINHHIEPMARKET.COM.

NẾU BẠN LÀ NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN HOẶC BỊ GIỚI HẠN VỀ NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT TẠI QUỐC GIA BẠN SINH SỐNG, BẠN CẦN NHẬN ĐƯỢC SỰ HỖ TRỢ HOẶC CHẤP THUẬN TỪ CHA MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP (TÙY TRƯỜNG HỢP) ĐỂ MỞ TÀI KHOẢN HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ. TRONG TRƯỜNG HỢP ĐÓ, CHA MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP CẦN HỖ TRỢ ĐỂ BẠN HIỂU RÕ HOẶC THAY MẶT BẠN CHẤP NHẬN NHỮNG ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY.

NẾU BẠN CHƯA CHẮC CHẮN VỀ ĐỘ TUỔI CŨNG NHƯ NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ CỦA MÌNH HOẶC CHƯA HIỂU RÕ CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY CŨNG NHƯ CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN ÁP DỤNG CHO ĐỘ TUỔI HOẶC NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ CỦA MÌNH, VUI LÒNG KHÔNG TẠO TÀI KHOẢN HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CHO ĐẾN KHI NHẬN ĐƯỢC SỰ GIÚP ĐỠ TỪ CHA MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP. 

NẾU BẠN LÀ CHA MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN HOẶC BỊ GIỚI HẠN VỀ NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ, BẠN CẦN HỖ TRỢ ĐỂ NGƯỜI ĐƯỢC GIÁM HỘ HIỂU RÕ HOẶC ĐẠI DIỆN THAY CHO NGƯỜI ĐƯỢC GIÁM HỘ CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY VÀ CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI TOÀN BỘ HOẠT ĐỘNG CỦA TÀI KHOẢN ĐÃ ĐĂNG KÝ TRÊN TRANG NINHHIEPMARKET.COM.

3. QUYỀN RIÊNG TƯ VÀ SỞ HỮU

3.1 ninhhiepmarket.com coi trọng việc bảo mật thông tin của Bạn và bảo vệ điều đó thông qua việc cung cấp Chính Sách Bảo Mật tại đây. Vui lòng tham khảo để biết cách thức ninhhiepmarket.com thu thập và sử dụng các thông tin liên quan đến Tài Khoản và/hoặc việc sử dụng Dịch Vụ của Bạn (“Thông Tin”). 

3.2 Bằng việc đồng ý với Điều Khoản Dịch Vụ này, Bạn

(a) cho phép ninhhiepmarket.com thu thập, sử dụng, công bố và/hoặc xử lý các Nội Dung, dữ liệu cá nhân của Bạn và Thông Tin như được quy định trong Chính Sách Bảo Mật.(b) Đồng ý và công nhận rằng trong phạm vi pháp luật có liên quan cho phép, các Thông Tin đều thuộc sở hữu chung của Bạn và ninhhiepmarket.com.

(c) Bạn sẽ không, dù là trực tiếp hay gián tiếp, tiết lộ Thông Tin cho bất kỳ bên thứ ba nào;

(d) hoặc bằng bất kỳ phương thức nào cho phép bất kỳ bên thứ ba nào được truy cập và/hoặc sử dụng Thông Tin của Bạn.

3.3 Trong trường hợp Người Dùng sở hữu thông tin cá nhân của Người Dùng khác (“Bên Nhận Thông Tin”) thông qua việc sử dụng Dịch Vụ theo đây đồng ý rằng mình sẽ

(a) tuân thủ mọi quy định pháp luật về bảo vệ an toàn thông tin cá nhân.(b) Cho phép Người Dùng là chủ sở hữu của những thông tin cá nhân (“Bên Bị Lộ Thông Tin”) được phép xóa bỏ những thông tin đó trên cơ sở dữ liệu của Bên Nhận Thông Tin và(c) cho phép Bên Bị Lộ Thông Tin rà soát lại các thông tin đã được thu thập về họ bởi Bên Nhận Thông Tin một cách phù hợp và tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành.

3.4 ninhhiepmarket.com trao cho Người Dùng quyền phù hợp để truy cập và sử dụng Dịch Vụ theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Điều Khoản Dịch Vụ này. Có nghĩa, 

(a) tất cả các Nội Dung, dịch vụ, tên thương mại, thương hiệu, nhãn hiệu, biểu tượng và tài sản sở hữu trí tuệ khác độc quyền (“Tài Sản Sở Hữu Trí Tuệ”) hiển thị trên Trang ninhhiepmarket.com đều thuộc sở hữu của ninhhiepmarket.com và/hoặc bên thứ ba.(b) Không một bên nào truy cập vào Trang ninhhiepmarket.com được cấp quyền hoặc cấp phép, trực tiếp hay gián tiếp, để sử dụng hoặc sao chép bất kỳ Tài Sản Sở Hữu Trí Tuệ nào cũng như truy đòi bất kỳ quyền, quyền sở hữu hoặc lợi ích hợp pháp nào liên quan đến Tài Sản Sở Hữu Trí Tuệ.

3.5 Nếu Bạn là chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ (“Chủ Sở Hữu Quyền SHTT”) hoặc là đại diện được ủy quyền của Chủ Sở Hữu Quyền SHTT và Bạn tin rằng các quyền của bản thân hoặc thân chủ có khả năng bị xâm phạm, vui lòng báo cáo bằng văn bản tới ninhhiepmarket.com tại đây và cung cấp cho chúng tôi các tài liệu theo hướng dẫn để hỗ trợ việc giải quyết khiếu nại. Chúng tôi sẽ dành một khoảng thời gian hợp lý để xử lý các thông tin Bạn cung cấp và phản hồi khiếu nại của Bạn trong thời gian sớm nhất.

4. TÀI KHOẢN VÀ BẢO MẬT

4.1 Đối với một vài phần của Dịch Vụ, ninhhiepmarket.com yêu cầu Bạn phải đăng ký một Tài Khoản bằng email hoặc số điện thoại. Sau đó, lựa chọn một tên Người Dùng không trùng lặp (“Tên Người Dùng”), tạo mật khẩu và cung cấp một số thông tin cá nhân nhất định. Nếu Bạn lựa chọn Tên Người Dùng mà ninhhiepmarket.com (theo toàn quyền quyết định của mình) cho là không phù hợp, ninhhiepmarket.com có quyền đình chỉ hoặc xóa Tài Khoản của Bạn. 

4.2 Sau khi đăng ký thành công, Bạn có thể sử dụng Tài Khoản của mình để truy cập vào các phần của Dịch Vụ yêu cầu Tài Khoản hoặc những sản phẩm, phần mềm, website hay dịch vụ khác mà ninhhiepmarket.com đang liên kết. Tuy nhiên,

(a) ninhhiepmarket.com không kiểm tra và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ nội dung, tính năng, chính sách riêng tư, tính bảo mật hay bất kỳ cách thực hiện nào khác của những sản phẩm, phần mềm, website hoặc dịch vụ này.(b) Các điều khoản dịch vụ của những sản phẩm, phần mềm, website hoặc dịch vụ này bao gồm các chính sách bảo mật tương ứng vẫn sẽ được áp dụng ngay cả khi chúng khác với Điều Khoản Dịch Vụ và/hoặc Chính Sách Bảo Mật của ninhhiepmarket.com.

4.2 Bạn đồng ý,

(a) giữ bí mật mật khẩu và chỉ sử dụng mật khẩu khi đăng nhập.(b) Đảm bảo Bạn sẽ đăng xuất khỏi tài khoản của mình sau mỗi phiên đăng nhập trên Trang ninhhiepmarket.com.(c) Thông báo ngay lập tức với ninhhiepmarket.com nếu phát hiện bất kỳ việc sử dụng trái phép nào đối với Tài Khoản, Tên Người Dùng và/hoặc mật khẩu của Bạn.(d) Bạn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với mọi hoạt động dưới Tên Người Dùng và Tài Khoản của mình, ngay cả khi những hoạt động hoặc việc sử dụng đó không do Bạn thực hiện.

ninhhiepmarket.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trái phép liên quan đến mật khẩu hoặc từ việc không tuân thủ điều khoản này của Người Dùng.

4.3 Bạn đồng ý rằng ninhhiepmarket.com có toàn quyền xóa Tài Khoản và Tên Người Dùng của Bạn ngay lập tức, gỡ bỏ hoặc hủy từ Trang ninhhiepmarket.com bất kỳ Nội Dung nào liên quan đến Tài Khoản và Tên Người Dùng của Bạn với bất kỳ lý do nào mà có hoặc không cần thông báo hay chịu trách nhiệm với Bạn cũng như bất kỳ bên thứ ba nào khác. Căn cứ để thực hiện các hành động này có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở việc:

(a) Tài Khoản và Tên Người Dùng không hoạt động trong thời gian dài,(b) vi phạm các điều khoản hoặc tinh thần của Điều Khoản Dịch Vụ,(c) có hành vi bất hợp pháp, lừa đảo, quấy rối, xâm phạm, đe dọa hoặc lạm dụng.(d) Người Dùng có quá nhiều Tài Khoản và Tên Người Dùng khác nhau.(e) Người Dùng có hành vi gây hại tới những Người Dùng khác, các bên thứ ba hoặc các lợi ích kinh tế của ninhhiepmarket.com.(f) Có tranh chấp được tiến hành liên quan đến Tài Khoản của Người Dùng hoặc việc sử dụng của Bạn đối với Dịch Vụ.

Lưu ý: việc sử dụng Tài Khoản cho các mục đích bất hợp pháp, xâm phạm, lừa đảo, quấy rối, đe dọa hoặc lạm dụng có thể được gửi cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà không cần thông báo trước cho Người Dùng.

4.4 Người Dùng có thể yêu cầu xóa Tài Khoản bằng cách gửi thông báo đến ninhhiepmarket.com thông qua các kênh liên hệ tại đây. Trong trường hợp xóa Tài Khoản thành công, Người Dùng vẫn phải chịu trách nhiệm và có nghĩa vụ đối với bất kỳ giao dịch nào chưa hoàn thành (giao dịch có thể phát sinh trước hoặc sau khi tài khoản bị xóa) hay các vấn đề khác liên quan bao gồm nhưng không giới hạn việc đổi trả sản phẩm, hoàn tiền, đền bù, bảo hành và/hoặc ghi nhận, thanh toán công nợ. 

Người Dùng phải liên hệ với ninhhiepmarket.com sau khi xử lý xong các giao dịch hoặc vấn đề, ninhhiepmarket.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất phát sinh nào liên quan đến trường hợp này. Người Dùng miễn trừ mọi khiếu nại liên quan đến ninhhiepmarket.com.

4.5 Bạn chỉ có thể sử dụng Dịch Vụ và/hoặc mở Tài Khoản trên Trang ninhhiepmarket.com nếu Bạn đáp ứng đủ các điều kiện để chấp nhận Điều Khoản Dịch Vụ.

5. PHẦN MỀM

5.1 Bất kỳ phần mềm nào được cung cấp bởi ninhhiepmarket.com tới Người Dùng đều thuộc phạm vi điều chỉnh của Điều Khoản Dịch Vụ này.

5.2 ninhhiepmarket.com bảo lưu tất cả các quyền liên quan đến phần mềm không được cấp một cách rõ ràng bởi ninhhiepmarket.com. Nghĩa là bất kỳ tập lệnh, mã code, liên kết hoặc dẫn chiếu đến nào từ Dịch Vụ (trong trường hợp này) đều được cấp phép cho Bạn bởi các bên thứ ba chứ không phải bởi ninhhiepmarket.com.

6. ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

6.1 Người dùng có quyền sử dụng Trang ninhhiepmarket.com và Dịch Vụ có hiệu lực cho đến khi bị chấm dứt theo quy định tại Điều Khoản Dịch Vụ này hoặc trong trường hợp ninhhiepmarket.com (theo toàn quyền quyết định của mình) cho là Người Dùng vi phạm những điều khoản hoặc điều kiện quan trọng. ninhhiepmarket.com có thể chấm dứt việc sử dụng của Người Dùng bằng hoặc không cần thông báo.

6.2 Người Dùng không được phép chuyển giao, cấp lại hoặc chuyển nhượng bất kỳ quyền hay nghĩa vụ nào được pháp luật hoặc ninhhiepmarket.com trao cho Người Dùng.

6.3 Người Dùng cần tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan đến bản quyền, thương hiệu, nhãn hiệu, dịch vụ hoặc bất cứ quy định pháp luật nào khác bảo vệ Trang ninhhiepmarket.com, Nội Dung và Dịch Vụ

6.4 Người Dùng không được phép

Về phương diện sử dụng Dịch Vụ

(a) Sử dụng Dịch Vụ để phục vụ cho lợi ích của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc thực hiện bất kỳ hành vi nào không được chấp nhận theo Điều Khoản Dịch Vụ này.

(b) Sử dụng Dịch Vụ cho mục đích gian lận, sai trái, không hợp lý, gây hiểu nhầm hoặc nhầm lẫn.

(c) Sử dụng Dịch Vụ để vi phạm pháp luật, chính sách, chỉ thị, quy chế, quy tắc, hướng dẫn của địa phương, quốc gia hoặc quốc tế (có hoặc chưa có hiệu lực) một cách có chủ ý hoặc vô ý liên quan đến phòng chống rửa tiền hoặc phòng chống khủng bố.

(d) Sử dụng Dịch Vụ để vi phạm hoặc phá vỡ bất kỳ hình phạt hay lệnh cấm vận nào được quản lý hoặc thực thi bởi các cơ quan có thẩm quyền.

(e) Sử dụng Dịch Vụ để lén theo dõi, xâm hại, quấy rối hoặc bất kỳ hình thức xâm phạm nào liên quan tới quyền riêng tư của người khác.

(f) Sử dụng Dịch vụ để khai thác, thu thập hoặc lưu trữ dữ liệu cá nhân của Người Dùng khác liên quan đến các hành vi và hoạt động bị cấm bởi Điều Khoản Dịch Vụ

(g) Sử dụng Dịch Vụ nhằm xâm phạm đến quyền sở hữu trí tuệ của các bên khác.

Về tài khoản

(h) Truy cập Trang Thninhhiepmarkettruongsi.com, mở tài khoản hoặc truy cập tài khoản Người Dùng của mình thông qua bao gồm nhưng không giới hạn phần mềm, thiết bị, phần cứng tự động hoặc giả lập.

(i) Mở và vận hành nhiều tài khoản Người Dùng khác nhau để tạo đơn hàng giả hoặc thực hiện bất kỳ hành vi nào vi phạm điều khoản hoặc tinh thần của Điều Khoản Dịch Vụ này.

(j) Khai thác, thu thập bất kỳ thông tin nào liên quan đến Tài Khoản của Người Dùng khác với mục đích liên quan tới các hành vi hoặc hoạt động bị cấm bởi Điều Khoản Dịch Vụ.

Về vi phạm pháp luật, điều khoản, chính sách và quy định

(k) Vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng tới quyền lợi của bên thứ ba hoặc Quy Định Về Hàng Hóa Cấm Bán Hoặc Bị Giới Hạn Của ninhhiepmarket.com.

(l) Không tuân thủ bao gồm nhưng không giới hạn các thông báo, yêu cầu, điều khoản, chính sách hoặc quy định của các hệ thống được liên kết với Trang ninhhiepmarket.com.

(m) Chỉnh sửa giá của bất kỳ sản phẩm nào hoặc can thiệp vào danh mục hàng hóa của Người Dùng khác.

(n) Liệt kê hàng hóa dẫn đến xâm phạm quyền tác giả, nhãn hiệu hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác của bên thứ ba.

(o) Thực hiện bất kỳ hành động nào có thể phá hoại hệ thống xếp hạng hoặc ghi nhận phản hồi của ninhhiepmarket.com.

(p) Nhân bản hoặc chỉnh sửa bất kỳ phần nào hoặc toàn bộ Nội Dung của Trang ninhhiepmarket.com trên bất kỳ máy chủ nào hoặc sử dụng như là một phần của bất kỳ website nào khác mà chưa nhận được sự chấp thuận bằng văn bản của ninhhiepmarket.com.

Về phương diện Nội Dung

(q) Đăng, tải lên, truyền tải hoặc bằng cách khác công khai bất kỳ Nội Dung nào trái pháp luật bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung có hại, lạm dụng, mang tính đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, bôi nhọ, phỉ báng, xúc phạm, khiêu dâm, phân biệt chủng tộc, dân tộc, gây hoang mang, lo lắng, căm phẫn hoặc xâm phạm quyền riêng tư của người khác.

(r) Đăng, tải lên, truyền tải hoặc bằng cách khác công khai bất kỳ Nội Dung nào có sự xuất hiện của người chưa thành niên hoặc sử dụng Dịch Vụ để gây tổn hại cho người chưa thành niên.

(s) Đăng, tải lên, truyền tải hoặc bằng cách khác công khai bất kỳ Nội Dung nào dẫn đến trường hợp vi phạm các quyền về sở hữu trí tuệ, sáng chế và thương hiệu, làm lộ các bí quyết kinh doanh hoặc xâm phạm đặc quyền của bất cứ bên nào.

(t) Đăng, tải lên, truyền tải hoặc bằng cách khác công khai quảng cáo, khuyến mại, gửi thư quấy rối, thư rác, chuỗi ký tự hay bất kỳ hình thức lôi kéo nào khác không hợp pháp hoặc không được phép.

(u) Đăng, tải lên, truyền tải hoặc bằng cách khác công khai bất kỳ Nội Dung nào mà Bạn không được phép (theo bất kỳ luật, thỏa thuận bảo mật, quan hệ hợp đồng hoặc tín thác nào) bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin nội bộ, thông tin độc quyền hoặc thông tin mật

(v) Đăng, tải lên, truyền tải hoặc bằng cách khác công khai bất cứ tài liệu nào chứa Malware bao gồm nhưng không giới hạn virus, worm, trojan, rootkit hoặc bất kỳ đoạn mã, tập tin hay chương trình máy tính nào được thiết kế để trực tiếp hoặc gián tiếp điều khiển, gây cản trở, làm gián đoạn, hạn chế hoặc phá hỏng các chức năng hay tổng thể của dữ liệu, phần mềm, phần cứng, thiết bị viễn thông hoặc bất kỳ phần nào của máy tính.

(w) Giả mạo các tiêu đề hoặc bằng cách khác ngụy tạo các định dạng nhằm che giấu nguồn gốc của bất kỳ Nội Dung nào được truyền tải thông qua Dịch Vụ.

(x) Gây ra, chấp nhận hoặc ủy quyền cho việc sửa đổi, cấu thành các sản phẩm phái sinh hoặc chuyển thể của Dịch Vụ mà không được sự cho phép rõ ràng của ninhhiepmarket.com.

Về can thiệp hệ thống

(y) Sử dụng robot, chương trình do thám, gián điệp hoặc bất kỳ thiết bị tự động hay phương thức thủ công nào để theo dõi hoặc sao chép Nội Dung khi chưa nhận được sự chấp thuận bằng văn bản của ninhhiepmarket.com.

(z) Làm gián đoạn các dòng tương tác thông thường, đẩy nhanh tốc độ lướt (scroll) màn hình hơn những Người Dùng khác có thể đối với Dịch Vụ hoặc bằng cách khác thực hiện các thao tác gây ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng tham gia giao dịch thực của những Người Dùng khác.

(aa) Can thiệp, điều khiển hoặc làm gián đoạn máy chủ, Dịch Vụ hay bất kỳ hệ thống nào khác được liên kết với Dịch Vụ hoặc tới việc sử dụng và trải nghiệm Dịch Vụ của Người Dùng khác.

(ab) Thực hiện bất kỳ hành động hay hành vi nào có thể trực tiếp hoặc gián tiếp phá hủy, vô hiệu hóa, làm quá tải hoặc suy yếu máy chủ, Dịch Vụ hoặc hệ thống liên kết với Dịch Vụ.

6.5 Người Dùng hiểu rằng nếu có các vi phạm liên quan đến Nội Dung được đăng, tải lên, truyền tải hoặc bằng cách khác hiển thị (dù công khai hay riêng tư) lên Trang ninhhiepmarket.com thì trách nhiệm sẽ hoàn toàn thuộc về người đã tạo ra Nội Dung đó. Nghĩa là Người Dùng, chứ không phải ninhhiepmarket.com phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với những Nội Dung này.

6.6 Bạn hiểu rằng bằng cách sử dụng Trang ninhhiepmarket.com, Bạn có thể gặp phải các Nội Dung mà bạn cho là phản cảm, không đúng đắn hoặc chưa phù hợp. Trong giới hạn tối đa được pháp luật cho phép và trong bất cứ trường hợp nào, ninhhiepmarket.com sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ Nội Dung nào bao gồm nhưng không giới hạn lỗi, thiếu sót, các tổn thất hoặc thiệt hại xuất phát từ việc Bạn sử dụng, dựa trên một phần hoặc toàn bộ Nội Dung.

6.7 Người Dùng thừa nhận rằng ninhhiepmarket.com và các bên được chỉ định của mình có toàn quyền (nhưng không có nghĩa vụ) sàng lọc, dừng, tạm dừng, từ chối, xóa, di dời hoặc gỡ bỏ bất kỳ Nội Dung hoặc Thông Tin nào Bạn đăng, tải lên, truyền tải hoặc bằng cách khác hiển thị trên Trang ninhhiepmarket.com nếu những Nội Dung hoặc Thông Tin đó:

(a) xâm phạm đến Điều Khoản Dịch Vụ;(b) hoặc trong trường ninhhiepmarket.com nhận được khiếu nại về việc Người Dùng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

(c) hoặc có yêu cầu pháp lý liên quan tới Nội Dung hoặc Thông Tin của Người Dùng;(d) hoặc trong một số trường hợp đặc biệt khác. 

6.8 Người Dùng đồng ý rằng mình sẽ đánh giá trước và chịu mọi rủi ro đối với bất kỳ hành động nào liên quan đến việc sử dụng Nội Dung bao gồm nhưng không giới hạn việc sử dụng tính chính xác, đầy đủ hoặc độ hữu dụng của Nội Dung đó. Ngoài ra, Người Dùng cũng thừa nhận rằng trong giới hạn tối đa pháp luật cho phép mình không phải và không cần dựa vào bất kỳ Nội Dung nào được đăng, tải lên, truyền tải hoặc bằng cách khác hiển thị trên Trang ninhhiepmarket.com.

6.9 ninhhiepmarket.com có quyền chặn bao gồm nhưng không giới hạn các bài đăng, truyền tin, các cập nhật trạng thái, hội thoại tán gẫu hoặc liên hệ có liên quan tới Dịch Vụ hoặc các vấn đề được cho là nghiêm trọng khác như một nỗ lực nhằm bảo vệ Dịch Vụ và/hoặc Người Dùng của ninhhiepmarket.com hoặc để thi hành các điều khoản trong Điều Khoản Dịch Vụ này.

6.10 Người Dùng thừa nhận và đồng ý rằng ninhhiepmarket.com có thể truy cập, duy trì và tiết lộ thông tin Tài Khoản của Người Dùng trong trường hợp có lệnh của tòa án hoặc bất kỳ cơ quan chính phủ hoặc cơ quan nhà nước nào có thẩm quyền hoặc trong trường hợp theo quan điểm của ninhhiepmarket.com việc truy cập, duy trì truy cập và tiết lộ thông tin của Tài Khoản đó là cần thiết để

(a) tuân thủ các quy định của pháp luật;(b) thực thi Điều Khoản Dịch Vụ;(c) phản hồi các khiếu nại về việc Nội Dung xâm phạm đến quyền lợi của bên thứ ba;(d) phản hồi các yêu cầu của Người Dùng liên quan đến chăm sóc khách hàng;(e) bảo vệ các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của ninhhiepmarket.com, Người Dùng và/hoặc cộng đồng.

6.11 Bạn đồng ý tuân thủ mọi quy định pháp luật hiện hành liên quan đến chống tham nhũng và chống hối lộ.

7. VI PHẠM ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

7.1 Việc Người Dùng vi phạm các điều khoản trong Điều Khoản Dịch Vụ này có thể dẫn đến việc ninhhiepmarket.com áp dụng bất kỳ hoặc tất cả các hành động/biện pháp chế tài sau:

(a) Ẩn/khóa/xóa sản phẩm, Nội Dung hoặc thông tin vi phạm(b) Giới hạn quyền sử dụng Tài Khoản;(c) Đình chỉ hoặc chấm dứt Tài Khoản;(d) Thu hồi tiền và/hoặc tài sản có được do hành vi gian lận và các chi phí liên quan khác bao gồm nhưng không giới hạn phí vận chuyển, phí thanh toán;(e) Áp dụng các biện pháp dân sự bao gồm tiến hành khiếu nại, yêu cầu bồi thường hoặc các biện pháp khác mang tính khẩn cấp hoặc tạm thời;(f) Tiến hành các thủ tục tố tụng hình sự;(g) Các hành động, biện pháp hoặc chế tài khác chiếu theo Chính Sách Hoạt Động, Quy Chế Hoạt Động, Tiêu Chuẩn Cộng Đồng hoặc bất kỳ chính sách, quy định, bài viết hoặc thông báo nào khác được công khai trên Trang ninhhiepmarket.com.

7.2 Nếu Bạn phát hiện Người Dùng có hành vi vi phạm Điều Khoản Dịch Vụ, vui lòng báo cáo cho ninhhiepmarket.com tại đây.

8. QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

8.1 Quyền và nghĩa vụ của ninhhiepmarket.com

(a) Bảo lưu việc toàn quyền sở hữu và sử dụng hợp pháp các Dịch Vụ, Nội Dung, Thông Tin và các phương diện khác của Trang ninhhiepmarket.com.

(b) Bảo lưu quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung đối với các chính sách, quy định, quy trình nhằm phù hợp với hoạt động của ninhhiepmarket.com theo từng thời kỳ.

(c) Được quyền thực hiện các hoạt động khuyến mãi để hỗ trợ cho giao dịch giữa Nhà cung cấp và Nhà bán lẻ thông qua việc bao gồm nhưng không giới hạn giảm giá, chiết khấu hoặc hoàn lại phí. Giá cuối cùng Nhà bán lẻ cần chuyển là giá đã áp dụng những điều chỉnh trên.

(d) Được quyền đăng tải lại các sản phẩm của Nhà cung cấp lên website của các bên thứ ba như cổng thông tin, cổng so sánh giá hoặc những website khác được vận hành bởi hoặc hợp tác với ninhhiepmarket.com.

(e) Được quyền đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ một cách có cơ sở và cấp quyền cho Nhà bán lẻ thực hiện các đánh giá tương tự hoặc có liên quan. ninhhiepmarket.com có nghĩa vụ hiển thị công khai các đánh giá này trên Trang ninhhiepmarket.com.

(f) ninhhiepmarket.com có quyền yêu cầu Nhà cung cấp tiến hành xử lý và/hoặc thực hiện các hành động liên quan trong trường hợp phát sinh các mâu thuẫn, khiếu nại, tranh chấp nhưng Nhà cung cấp đàm phán thất bại với Nhà bán lẻ, không đưa ra được phương án giải quyết hợp lý và/hoặc bằng chứng thuyết phục.

(g) Được phép áp dụng các chế tài xử lý (đã thỏa thuận và ký trước với Các Bên) đối với giao dịch thương mại điện tử trong trường hợp Các Bên không đảm bảo các cam kết về thời gian vận hành hoặc các chính sách vận hành nói chung.

8.2 Quyền và nghĩa vụ của Nhà cung cấp

(a) Tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam về hoạt động mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn sở hữu trí tuệ, giá bán, khuyến mại, thanh toán, quảng cáo và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

(b) Tuân thủ và thực hiện theo đúng các chính sách, quy định, quy trình hoặc thông báo được ban hành bởi ninhhiepmarket.com theo từng thời kỳ. 

(c) Được toàn quyền quyết định về giá bán (ngoại trừ trường hợp sản phẩm được ấn định giá hoặc áp dụng các quy định khác về giá bởi cơ quan có thẩm quyền). Giá sản phẩm nên bao gồm toàn bộ số tiền mà Nhà bán lẻ cần thanh toán bao gồm nhưng không giới hạn các loại thuế hoặc phí.

8.3 Quyền và nghĩa vụ của Nhà bán lẻ

(a) Tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam về hoạt động mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn sở hữu trí tuệ, giá bán, khuyến mại, thanh toán, quảng cáo và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

(b) Tuân thủ và thực hiện theo đúng các chính sách, quy định, quy trình hoặc thông báo được ban hành bởi ninhhiepmarket.com theo từng thời kỳ. 

(c) Được toàn quyền quyết định về các vấn đề liên quan đến giao dịch của mình bao gồm lựa chọn đơn vị vận chuyển, phương thức thanh toán, kiểm tra hàng hóa và gửi yêu cầu khiếu nại

9. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

9.1 Trách nhiệm của ninhhiepmarket.com

(a) Đảm bảo hoạt động thương mại điện tử trên Trang ninhhiepmarket.com tuân thủ theo pháp luật Việt Nam. Áp dụng các biện pháp cần thiết đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của Nhà cung cấp và thông tin cá nhân của Nhà bán lẻ.

(b) Thông báo về biểu phí dịch vụ và phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp dịch vụ thương mại điện tử.

(c) Hỗ trợ Người Dùng giải quyết các khiếu nại phát sinh trong quá trình thực hiện việc giao dịch hàng hóa và sử dụng dịch vụ

9.2 Trách nhiệm của Nhà cung cấp

(a) Không sao chép, thay đổi, chỉnh sửa, truyền bá, cung cấp, phân phối hoặc tạo ra bao gồm nhưng không giới hạn các Dịch Vụ, Nội Dung hoặc thông tin tương tự đã hoặc đang xuất hiện trên Trang ninhhiepmarket.com vì bất kỳ mục đích thương mại hoặc lợi ích của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc theo bất kỳ hình thức nào mà không được ninhhiepmarket.com chấp thuận.

(b) Cung cấp đầy đủ các giấy tờ liên quan trước và trong khi sử dụng Dịch Vụ trên Trang ninhhiepmarket.com bao gồm nhưng không giới hạn giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng minh nguồn gốc xuất xứ và chất lượng hàng hóa, giấy phép khuyến mãi, quảng cáo.

(c) Đảm bảo hàng hóa, dịch vụ tham gia giao dịch trên Trang ninhhiepmarket.com là hợp pháp theo quy định của pháp luật bao gồm việc đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, được phép lưu hành tại thị trường Việt nam và đạt các tiêu chuẩn chất lượng liên quan

(d) Quản lý và đảm bảo độ chính xác cũng như đầy đủ của các thông tin liên quan đến bao gồm nhưng không giới hạn giá bán, mô tả sản phẩm, tồn kho, khối lượng hoặc kích thước. Không được phép đăng tải các thông tin không chính xác, gây nhầm lẫn hoặc vi phạm tới các thiết lập.

(e) Miễn trừ cho ninhhiepmarket.com trách nhiệm pháp lý, các khoản phạt và lệ phí liên quan tới việc vi phạm hàng hóa, dịch vụ hoặc thông tin của hàng hóa, dịch vụ.

(f) Nhà cung cấp chịu trách nhiệm chi trả các loại thuế, phí hải quan và bất kỳ chi phí phát sinh nào khác đối với sản phẩm (ninhhiepmarket.com không cung cấp bất kỳ tư vấn nào về thuế hay pháp lý liên quan đến vấn đề này. Nhà cung cấp nên sử dụng dịch vụ tư vấn thuế chuyên nghiệp nếu có nhu cầu)

(g) Nhà cung cấp chịu trách nhiệm cung cấp hóa đơn cho Nhà bán lẻ theo quy định pháp luật. ninhhiepmarket.com miễn trừ trách nhiệm đối với mọi rủi ro phát sinh liên quan tới việc Nhà cung cấp không xuất hóa đơn cho Nhà bán lẻ. 

(h) Phối hợp với ninhhiepmarket.com trong quá trình giải quyết các khiếu nại, thắc mắc của Nhà bán lẻ.

(i) Chịu trách nhiệm với mọi chi phí, rủi ro, thiệt hại phát sinh liên quan đến hàng hóa trong quá trình vận hành đơn hàng nếu lỗi phát sinh đến từ phía Nhà cung cấp.

(j) Tự chịu trách nhiệm hoặc chịu chế tài (theo thỏa thuận đã ký với ninhhiepmarket.com) đối với các vi phạm liên quan đến hàng hóa hoặc dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn mô tả, thuộc tính, giá sản phẩm, các chương trình khuyến mãi hoặc chính sách sau bán hàng.

(k) Nhà cung cấp tự chịu trách nhiệm với các hoạt động quảng cáo của mình, đảm bảo tuân thủ theo pháp luật Việt Nam. Không được quảng cáo gây nhầm lẫn bằng cách sử dụng bao gồm nhưng không giới hạn tên thương hiệu, logo hoặc bất kỳ nhận diện thương hiệu nào khác của hoặc liên quan tới ninhhiepmarket.com mà chưa được ninhhiepmarket.com chấp thuận.

9.3 Trách nhiệm của Nhà bán lẻ

(a) Không sao chép, thay đổi, chỉnh sửa, truyền bá, cung cấp, phân phối hoặc tạo ra bao gồm nhưng không giới hạn các dịch vụ, nội dung hoặc thông tin tương tự đã hoặc đang xuất hiện trên Trang ninhhiepmarket.com vì bất kỳ mục đích thương mại hoặc lợi ích của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc theo bất kỳ hình thức nào mà không được ninhhiepmarket.com chấp thuận.

(b) Bảo mật thông tin, tài liệu được cung cấp bởi ninhhiepmarket.com, thông tin cá nhân hoặc tài khoản của Người Dùng khác trong quá trình sử dụng Dịch Vụ trên Trang ninhhiepmarket.com.

(c) Cung cấp đầy đủ các giấy tờ và hình ảnh liên quan trước và trong khi sử dụng Dịch Vụ trên Trang ninhhiepmarket.com bao gồm nhưng không giới hạn giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hình ảnh số nhà, kho hàng hoặc cửa hàng. 

(d) Chịu trách nhiệm với mọi chi phí, rủi ro, thiệt hại phát sinh liên quan đến hàng hóa trong quá trình vận hành đơn hàng nếu lỗi phát sinh đến từ phía Nhà bán lẻ

LƯU Ý: MỌI THÔNG BÁO TRÊN DỊCH VỤ CỦA NINHHIEPMARKET.COM BAO GỒM TIN NHẮN, EMAIL, CÁC DÒNG CẢNH BÁO (TRỪ TRƯỜNG HỢP HỆ THỐNG GẶP LỖ HỔNG BẢO MẬT VÀ NHỮNG LÝ DO ĐẶC BIỆT KHÁC) LÀ THÔNG BÁO CHÍNH THỨC CỦA NINHHIEPMARKET.COM. NGƯỜI DÙNG SẼ PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM NẾU ĐÃ NHẬN ĐƯỢC THÔNG BÁO NHƯNG KHÔNG ĐỌC HOẶC ĐỌC NHƯNG THỰC HIỆN SAI. NGƯỜI DÙNG CŨNG THỪA NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG BẤT KỲ SỰ VI PHẠM NÀO ĐỐI VỚI CÁC THÔNG BÁO TRÊN DỊCH VỤ CỦA NINHHIEPMARKET.COM SẼ DẪN ĐẾN VIỆC NINHHIEPMARKET.COM ÁP DỤNG BẤT KỲ, MỘT PHẦN HOẶC TẤT CẢ CÁC HÀNH ĐỘNG, BIỆN PHÁP VÀ/HOẶC CHẾ TÀI ĐÃ ĐƯỢC LIỆT KÊ TẠI ĐIỀU 7.1.

10. CÁC KHOẢN TIỀN VÀ PHÍ

10.1 Nếu Điều Khoản Dịch Vụ này và các dẫn chiếu đến Trang ninhhiepmarket.com không có quy định nào khác hoặc Các Bên không có thỏa thuận nào khác thì Người Dùng không phải thanh toán bất kỳ khoản phí nào khi sử dụng Dịch Vụ trên Trang ninhhiepmarket.com.

10.2 Nếu có bất kỳ khoản phí nào phải trả, khoản phí đó cũng là đối tượng chịu thuế theo quy định của pháp luật.

10.3 Tiền Ký Quỹ Thành Viên: là khoản tiền mà Nhà cung cấp cần chuyển cho ninhhiepmarket.com như một hình thức đảm bảo cho hoạt động bán và duy trì gian hàng

10.4 Tiền Ký Quỹ Đơn Hàng: là khoản tiền mà Nhà bán lẻ cần chuyển cho ninhhiepmarket.com như một hình thức đảm bảo cho “Giao Dịch Thông Qua Thitruongs.com” (xem định nghĩa tại Mục 11.1)

10.5 Người Dùng thừa nhận và đồng ý rằng ninhhiepmarket.com có quyền khấu trừ trực tiếp vào Tiền Ký Quỹ Thành Viên và Tiền Ký Quỹ Đơn Hàng các loại phí phát sinh trong giao dịch theo Chính Sách Về Các Khoản Tiền Và Phí tại đây và Chính Sách Khiếu Nại và Xử Lý Khiếu Nại tại đây.

10.6 Phí Thanh Toán: là phí áp dụng cho mọi giao dịch phát sinh thanh toán thành công giữa Người Dùng và ninhhiepmarket.com. Trong mọi trường hợp, Người Dùng có trách nhiệm chi trả phí thanh toán cho bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch, hợp đồng và/hoặc thỏa thuận liên quan tới mình theo Chính Sách Về Các Khoản Tiền Và Phí.

10.7 Các khoản tiền và phí khác bao gồm Tiền Hàng, Tiền Đền Bù, Phí Vận Chuyển, Phí Giao Dịch,… được ninhhiepmarket.com liệt kê trong Chính Sách Về Các Khoản Tiền Và Phí tại đây. Vui lòng tham khảo để biết thêm thông tin chi tiết.

11. CHÍNH SÁCH ĐẢM BẢO CỦA NINHHIEPMARKET.COM

11.1 Chính Sách Đảm Bảo Của ninhhiepmarket.com (“Chính Sách Đảm Bảo”) được ninhhiepmarket.com ban hành tại đây để bảo vệ và hạn chế các rủi ro về trách nhiệm pháp lý đối với các Giao Dịch Thông Qua ninhhiepmarket.com nói chung và Tiền Ký Quỹ Đơn Hàng, Tiền Ký Quỹ Thành Viên nói riêng. Giao Dịch Thông Qua ninhhiepmarket.com bao gồm:

(a) Giao Dịch 

11.2 Chính Sách Đảm Bảo chỉ áp dụng cho các giao dịch thông qua ninhhiepmarket.com nghĩa là bất kỳ vấn đề phát sinh nào từ bất kỳ giao dịch nào không thông qua ninhhiepmarket.com sẽ không được áp dụng các điều khoản trong Chính Sách Đảm Bảo.

11.3 Chính Sách Đảm Bảo là nội dung thêm vào và không giới hạn các nghĩa vụ của Người Dùng theo quy định pháp luật hiện hành mà các quy định pháp luật này có thể rộng hơn hoặc chặt chẽ hơn những quy định của Chính Sách Đảm Bảo.

11.4 Chính Sách Đảm Bảo không nhằm mục đích cũng như không được xây dựng để hỗ trợ Người Dùng tuân thủ các nghĩa vụ pháp luật của chính họ, mà các nghĩa vụ này phải tự chịu trách nhiệm bởi Người Dùng. ninhhiepmarket.com không có trách nhiệm liên quan đến các nghĩa vụ pháp luật vừa đề cập. 

11.5 Trong giới hạn pháp luật cho phép, Người Dùng thừa nhận và đồng ý rằng quyết định của ninhhiepmarket.com đối với bất kỳ vấn đề nào liên quan đến Chính Sách Đảm Bảo đều là quyết định cuối cùng.

12. ĐẶT HÀNG VÀ THANH TOÁN

12.1 Người Dùng phải là bên thụ hưởng Tài Khoản và tự thực hiện giao dịch trên Trang ninhhiepmarket.com. ninhhiepmarket.com có quyền yêu cầu Người Dùng cung cấp các thông tin và dữ cá nhân bao gồm nhưng không giới hạn ảnh chân dung, tài khoản ngân hàng, số chứng minh nhân dân và/hoặc bất cứ tài liệu nào khác để phục vụ cho mục đích xác nhận thông tin.

12.2 ninhhiepmarket.com hỗ trợ Người Dùng thanh toán qua hai phương thức là tiền mặt và trực tuyến, thông qua các “Phương Tiện Thanh Toán” được liệt kê dưới đây: 

(a) Thẻ ATM nội địa: Người Dùng có thể thanh toán tiền mặt trực tiếp tại ngân hàng hoặc thanh toán trực tuyến

(b) Thẻ VISA/Master/JCB: Người Dùng chỉ có thể thanh toán trực tuyến

(c) Internet Banking: Người Dùng chỉ có thể thanh toán trực tuyến

(d) Ví điện tử: Người Dùng chỉ có thể thanh toán trực tuyến

(e) QR Code: Người Dùng chỉ có thể thanh toán trực tuyến

Lưu ý: Phương Tiện Thanh Toán mà ninhhiepmarket.com hỗ trợ có thể thay đổi theo từng thời kỳ

12.4 Sau khi nhận được thanh toán từ Người Dùng, ninhhiepmarket.com sẽ gửi thông báo tới Các Bên để xác nhận việc thanh toán.

12.5 ninhhiepmarket.com không có nghĩa vụ và không chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà Người Dùng phải chịu xuất phát từ việc nhập sai thông tin vận chuyển và/hoặc thông tin thanh toán cho đơn hàng đã đặt và/hoặc sử dụng phương thức hoặc Phương Tiện Thanh Toán khác không được liệt kê tại Điều 12.2. 

12.6 ninhhiepmarket.com bảo lưu quyền kiểm tra tính hợp pháp về quyền sử dụng phương thức hoặc Phương Tiện Thanh Toán của Nhà bán lẻ. Thitruongs.com có quyền đình chỉ giao dịch (đến khi xác nhận được tính hợp pháp) hoặc hủy các giao dịch liên quan (nếu không xác nhận được tính hợp pháp).

12.7 Hiện tại, việc thanh toán của ninhhiepmarket.com cho Người Dùng chỉ có thể thông qua phương thức thanh toán trực tuyến. Do vậy, Người Dùng cần cung cấp cho ninhhiepmarket.com đầy đủ thông tin tài khoản bao gồm số tài khoản, số CMND, tên chủ tài khoản, tên ngân hàng và chi nhánh.

13. VẬN CHUYỂN

13.1 Người Dùng phải luôn nỗ lực để góp phần vào việc Người Dùng khác liên quan đến giao dịch nhận được hàng đúng theo thời gian giao hàng dự kiến ban đầu

13.2 ninhhiepmarket.com liên kết với các Đơn Vị Vận Chuyển để hỗ trợ việc lấy hàng từ Nhà cung cấp và giao hàng tới Nhà bán lẻ (việc lựa chọn Nhà vận chuyển do Nhà bán lẻ quyết định). Danh sách Nhà vận chuyển mà ninhhiepmarket.com liên kết bao gồm:

(a) Giao Hàng Nhanh(b) Giao Hàng Tiết Kiệm(c) J&T Express

Lưu ý: Nhà vận chuyển mà ninhhiepmarket.com liên kết có thể thay đổi theo từng thời kỳ.

13.3 Các Bên hiểu rằng Người Dùng và Nhà vận chuyển chịu toàn bộ các rủi ro liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa. Trong trường hợp hàng hóa bao gồm nhưng không giới hạn bị hư hỏng, thất lạc hoặc không chuyển phát được trong quá trình vận chuyển, Người Dùng thừa nhận và đồng ý rằng ninhhiepmarket.com sẽ không chịu trách nhiệm đối với bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ chi phí, phí tổn, tổn thất hoặc bất kỳ khoản phí phát sinh nào khác. 

13.4 Người Dùng có trách nhiệm liên hệ với đơn vị vận chuyển để giải quyết sự cố. ninhhiepmarket.com có nghĩa vụ hỗ trợ Người Dùng kết nối với Nhà vận chuyển hoặc thực hiện các hành động khác trong phạm vi và khả năng cho phép.

14. HỦY ĐƠN HÀNG, KHIẾU NẠI VÀ XỬ LÝ KHIẾU NẠI

14.1 Người Dùng có quyền hủy đơn hàng, ninhhiepmarket.com sẽ áp dụng hoặc không áp dụng chế tài dựa vào lý do hủy mà Người Dùng đã chọn (nếu không có khiếu nại liên quan) hoặc lý do hủy thực sự (nếu có khiếu nại liên quan). Các lý do hủy và chế tài liên quan được quy định cụ thể trong Chính Sách Khiếu Nại và Xử Lý Khiếu Nại tại đây.

14.2 Về mặt hệ thống, Người Dùng chỉ có thể hủy đơn hàng trước khi Nhà vận chuyển tạo vận đơn và trong một số trường hợp khác được quy định trong Chính Sách Vận Chuyển

14.3 Nhà bán lẻ có thể gửi khiếu nại và yêu cầu xử lý khiếu nại trong tối đa hai (02) ngày làm việc (tính từ thời điểm Nhà vận chuyển giao hàng thành công). Vui lòng tham khảo Chính Sách Khiếu Nại và Xử Lý Khiếu Nại để biết thêm chi tiết.

14.4 ninhhiepmarket.com không hỗ trợ việc hủy, gửi khiếu nại và/hoặc xử lý khiếu nại với các đơn hàng không thỏa điều kiện của Chính Sách Đảm Bảo

15. TRANH CHẤP

15.1 Trường hợp phát sinh các khiếu nại có liên quan đến giao dịch, Nhà cung cấp và Nhà bán lẻ đồng ý sẽ đối thoại với nhau để tìm ra hướng xử lý phù hợp, ninhhiepmarket.com sẽ là trung gian hòa giải (cấp độ 1) hoặc áp dụng Chính Sách Khiếu Nại và Xử Lý Khiếu Nại để đưa ra phán quyết (cấp độ 2). Nếu một hoặc cả hai bên không hài lòng với phán quyết này thì Người Dùng có quyền khiếu nại bên còn lại lên cơ quan có thẩm quyền của địa phương (cấp độ 3).

15.2 Mỗi Người Dùng cam kết và đồng ý rằng mình sẽ không tiến hành thủ tục tố tụng hoặc bằng cách khác thực hiện khiếu nại đối với ninhhiepmarket.com và/hoặc các công ty thứ ba có liên kết với ninhhiepmarket.com về bất kỳ giao dịch nào được thực hiện trên Trang ninhhiepmarket.com hoặc bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến giao dịch đó (trừ trường hợp ninhhiepmarket.com và/hoặc các công ty thứ ba liên kết là Nhà cung cấp của sản phẩm, dịch vụ liên quan đến tranh chấp)

15.3 Người Dùng được áp dụng TTS Đảm Bảo có thể gửi yêu cầu tới ninhhiepmarket.com để được hỗ trợ giải quyết tranh chấp phát sinh từ giao dịch. ninhhiepmarket.com, theo toàn quyền quyết định của mình và không có nghĩa vụ đối với Nhà cung cấp và Nhà bán lẻ, sẽ thực hiện những bước cần thiết để hỗ trợ Người Dùng giải quyết những tranh chấp này. Vui lòng xem Chính Sách Khiếu Nại và Xử Lý Khiếu Nại để biết thêm thông tin chi tiết.

15.4 Để rõ ràng hơn, việc hỗ trợ giải quyết tranh chấp khiếu nại theo Mục 15 này chỉ áp dụng cho giao dịch thỏa điều kiện áp dụng của TTS Đảm Bảo.

16. PHẢN HỒI

16.1 ninhhiepmarket.com luôn đón nhận những thông tin và phản hồi từ phía Người Dùng để cải thiện chất lượng Dịch Vụ.

16.2 Các quy định về việc phản hồi:

(a) Phản hồi cần được thực hiện bằng văn bản qua email hoặc sử dụng mẫu phản hồi có sẵn trên ứng dụng.(b) Tất cả các phản hồi ẩn danh đều không được chấp nhận trừ khi ninhhiepmarket.com chủ động tạo chiến dịch tiếp nhận phản hồi loại này.(c) Người Dùng liên quan đến phản hồi sẽ được thông báo đầy đủ và ninhhiepmarket.com sẽ nỗ lực hỗ trợ để xử lý phản hồi này một cách hiệu quả nhất.(d) Những phản hồi không rõ ràng, tiêu cực hoặc mang tính xúc phạm sẽ không được hiển thị và xử lýVui lòng xem thêm quy trình phản hồi của ninhhiepmarket.com tại đây.

16.3 Người Dùng là các cá nhân hoặc tổ chức độc lập và họ không có bất kỳ mối liên kết nào với ninhhiepmarket.com dưới bất kỳ hình thức nào. ninhhiepmarket.com cũng không phải là đại lý hay đại diện của Người Dùng và không nắm giữ và/hoặc sở hữu bất kỳ hàng hóa nào được chào bán bởi Người Dùng trên Trang ninhhiepmarket.com.

17. LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM

17.1 DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP NHƯ ‘SẴN CÓ’ VÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ SỰ ĐẢM BẢO, KHIẾU NẠI HOẶC KHẲNG ĐỊNH NÀO TỪ NINHHIEPMARKET.COM VỀ BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO ĐƯỢC THỂ HIỆN, NGỤ Ý HOẶC BẮT BUỘC ĐỐI VỚI DỊCH VỤ, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN VIỆC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG, VIỆC THỰC HIỆN, KHÔNG VI PHẠM MUA BÁN, HAY SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, CŨNG NHƯ KHÔNG CÓ BẤT KỲ SỰ ĐẢM BẢO NÀO ĐƯỢC TẠO RA TRONG QUÁ TRÌNH GIAO DỊCH, THỰC HIỆN, HOẶC SỬ DỤNG SẢN PHẨM SAU KHI MUA.

NGOÀI CÁC NỘI DUNG TRÊN VÀ TRONG GIỚI HẠN CHO PHÉP TỐI ĐA CỦA PHÁP LUẬT, NINHHIEPMARKET.COM KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG DỊCH VỤ, TRANG NINHHIEPMARKET.COM HOẶC CÁC CHỨC NĂNG ĐƯỢC TÍCH HỢP TRONG ĐÓ LUÔN CÓ SẴN, CÓ THỂ TRUY CẬP, KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, ĐÚNG LÚC, AN TOÀN, CHÍNH XÁC, HOÀN THIỆN HOẶC KHÔNG BỊ LỖI, RẰNG CÁC LỖI PHÁT SINH, NẾU CÓ, SẼ ĐƯỢC KHẮC PHỤC, HOẶC RẰNG TRANG NINHHIEPMARKET.COM VÀ/HOẶC MÁY CHỦ SẼ SẴN CÓ NHỮNG CHỨC NĂNG AN TOÀN VỚI VI RÚT, TROJAN-HORSES, ĐỊNH TUYẾN, TRAP DOORS, TIME BOMBS HOẶC BẤT CỨ MÃ, LỆNH, CHƯƠNG TRÌNH HOẶC THÀNH TỐ CÓ HẠI NÀO KHÁC.

17.2 NGƯỜI DÙNG CẦN THỪA NHẬN RẰNG MỌI RỦI RO PHÁT SINH NGOÀI VIỆC SỬ DỤNG HOẶC VẬN HÀNH CỦA TRANG NINHHIEPMARKET.COM VÀ/HOẶC DỊCH VỤ SẼ THUỘC VỀ NGƯỜI DÙNG TRONG GIỚI HẠN TỐI ĐA PHÁP LUẬT CHO PHÉP.

17.3 NINHHIEPMARKET.COM KHÔNG CAM KẾT KIỂM SOÁT VÀ, TRONG GIỚI HẠN TỐI ĐA PHÁP LUẬT CHO PHÉP, KHÔNG CAM KẾT ĐẢM BẢO HOẶC CHẤP NHẬN BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM NÀO ĐỐI VỚI: (A) VIỆC PHÙ HỢP MỤC ĐÍCH, SỰ TỒN TẠI, CHẤT LƯỢNG, ĐỘ AN TOÀN HOẶC TÍNH PHÁP LÝ CỦA CÁC SẢN PHẨM CÓ SẴN TRÊN TRANG NINHHIEPMARKET.COM; HOẶC (B) KHẢ NĂNG NHÀ CUNG CẤP CÓ THỂ BÁN HOẶC KHẢ NĂNG NHÀ BÁN LẺ CÓ THỂ MUA VÀ THANH TOÁN CHO CÁC SẢN PHẨM. NẾU CÓ TRANH CHẤP LIÊN QUAN ĐẾN MỘT HOẶC NHIỀU NGƯỜI DÙNG, NHỮNG NGƯỜI DÙNG NÀY ĐỒNG Ý TỰ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRỰC TIẾP VỚI NHAU VÀ, TRONG GIỚI HẠN TỐI ĐA PHÁP LUẬT CHO PHÉP, MIỄN TRỪ NINHHIEPMARKET.COM VÀ CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT CỦA NINHHIEPMARKET.COM KHỎI BẤT KỲ KHIẾU NẠI, YÊU CẦU, TỔN THẤT PHÁT SINH NÀO.

18. CÁC LOẠI TRỪ CÓ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

18.1 TRONG GIỚI HẠN TỐI ĐA PHÁP LUẬT CHO PHÉP, KHÔNG MỘT TRƯỜNG HỢP NÀO RÀNG BUỘC NINHHIEPMARKET.COM CHỊU TRÁCH NHIỆM BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN HỢP ĐỒNG, BẢO HÀNH SẢN PHẨM, NHỮNG BẤT CẨN (DÙ CHỦ ĐỘNG, BỊ ĐỘNG HOẶC BỊ QUY GÁN), LỖI, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬT PHÁP, QUYỀN LỢI CHÍNH ĐÁNG, CÁC QUY CHẾ HOẶC BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO KHÁC CÓ LIÊN QUAN NHƯ:

(i) (A) TỔN THẤT VỀ SỬ DỤNG; (B) TỔN THẤT VỀ LỢI NHUẬN; (C) TỔN THẤT VỀ DOANH THU; (D) TỔN THẤT VỀ DỮ LIỆU; (E) TỔN THẤT VỀ UY TÍN; HOẶC (F) KHÔNG THỰC HIỆN ĐƯỢC CÁC BIỆN PHÁP NGUY CẤP DỰ TRÙ, ĐỐI VỚI TỪNG TRƯỜNG HỢP DÙ TRỰC TIẾP HOẶC GIÁN TIẾP; HOẶC

(ii) BẤT KỲ THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT HOẶC MANG TÍNH HỆ QUẢ NÀO (GỒM BẤT KỲ MẤT MÁT NÀO VỀ DỮ LIỆU, GIÁN ĐOẠN DỊCH VỤ, MÁY TÍNH, ĐIỆN THOẠI HOẶC CÁC THIẾT BỊ DI ĐỘNG KHÁC) PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG HOẶC NGOÀI KHẢ NĂNG SỬ DỤNG TRANG NINHHIEPMARKET.COM HOẶC DỊCH VỤ, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO PHÁT SINH TỪ ĐÓ, NGAY CẢ KHI NINHHIEPMARKET.COM ĐÃ ĐƯỢC CHO HAY VỀ KHẢ NĂNG CỦA CÁC THIỆT HẠI ĐÓ HOẶC ĐƯỢC GỢI Ý PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM.

18.2 BẠN THỪA NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG QUYỀN DUY NHẤT CỦA BẠN LIÊN QUAN ĐẾN CÁC SỰ CỐ HOẶC SỰ KHÔNG THỎA MÃN VỚI DỊCH VỤ LÀ YÊU CẦU CHẤM DỨT TÀI KHOẢN CỦA BẠN VÀ/HOẶC DỪNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ.

18.3 BẤT KỂ CÁC ĐIỀU KHOẢN BÊN TRÊN, TRONG TRƯỜNG HỢP CÓ PHÁN QUYẾT CỦA TÒA ÁN CÓ THẨM QUYỀN RẰNG NINHHIEPMARKET.COM PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM, THÌ TRÁCH NHIỆM CỦA NINHHIEPMARKET.COM ĐỐI VỚI BẠN HOẶC BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO KHÁC CHỈ GIỚI HẠN TRONG MỨC THẤP HƠN ĐỐI VỚI (A) KHOẢN PHÍ PHẢI TRẢ VÀ HOẶC PHẢI TRẢ LẠI CHO BẠN THEO CÁC CHÍNH SÁCH CÓ LIÊN QUAN; VÀ (B) 2.000.000 VND (HAI TRIỆU VIỆT NAM ĐỒNG CHẴN) HOẶC CÁC KHOẢN TIỀN KHÁC THEO XÁC ĐỊNH CỤ THỂ THUỘC PHÁN QUYẾT CHUNG THẨM CỦA TÒA ÁN CÓ THẨM QUYỀN.

18.4 KHÔNG CÓ NỘI DUNG NÀO TRONG ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY SẼ GIỚI HẠN HOẶC LOẠI TRỪ BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM NÀO ĐỐI VỚI THƯƠNG VONG HOẶC TAI NẠN CÁ NHÂN DO SỰ BẤT CẨN, GIAN LẬN CỦA NINHHIEPMARKET.COM HOẶC BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM NÀO KHÁC CÓ PHẦN THAM GIA CỦA NINHHIEPMARKET.COM MÀ TRÁCH NHIỆM ĐÓ KHÔNG ĐƯỢC HẠN CHẾ VÀ/HOẶC LOẠI TRỪ THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT.

19. LIÊN KẾT VÀ TƯƠNG TÁC VỚI TRANG ĐIỆN TỬ/DỊCH VỤ CỦA BÊN THỨ BA

Các đường dẫn của bên thứ ba sẽ khiến Người Dùng thoát khỏi Trang ninhhiepmarket.com và dẫn Người Dùng tới các trang hoặc ứng dụng không thuộc sự kiểm soát của chúng tôi. Người Dùng phải tự chịu trách nhiệm với bất kỳ rủi ro phát sinh nào có liên quan tới việc truy cập các đường dẫn này.

Người Dùng có thể tương tác, mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ hoặc tham gia vào các chương trình khuyến mãi của các bên thứ ba trong quá trình sử dụng Dịch Vụ trên Trang ninhhiepmarket.com. Bất kỳ hoạt động nào như vậy và bất kỳ bảo đảm hoặc cam đoan nào liên quan đến hoạt động đó, sẽ chỉ là quan hệ/giao dịch/thỏa thuận giữa Người Dùng và các bên thứ ba.

Người Dùng ghi nhận và đồng ý rằng, một số bên thứ ba cung cấp hàng hoá và/hoặc dịch vụ thông qua Trang ninhhiepmarket.com có thể yêu cầu Bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện bổ sung hoặc một số điều khoản và điều kiện khác trước khi Bạn sử dụng hoặc tiếp cận những hàng hóa hoặc dịch vụ đó thông qua Trang ninhhiepmarket.com. Việc chấp nhận các điều khoản và điều kiện này sẽ cấu thành một ràng buộc pháp lý riêng biệt giữa Bạn và các bên thứ ba đó.

ninhhiepmarket.com không chịu trách nhiệm và cũng không có nghĩa vụ pháp lý, dù dưới bất kỳ hình thức nào đối với những Nội Dung, bao gồm nhưng không giới hạn các đường dẫn hoặc liên kết, việc trao đổi, mua bán hoặc giao dịch nào giữa Người Dùng với bất kỳ trang điện tử, ứng dụng hoặc dịch vụ của bất kỳ bên thứ ba nào được dẫn đến hoặc liên kết với Trang ninhhiepmarket.com. ninhhiepmarket.com cung cấp các đường dẫn hoặc tạo điều kiện cho phương thức tương tác này đơn thuần để tạo ra sự kết nối thuận lợi, cho nên, các Nội Dung này sẽ không nhận được, dù là dưới bất kỳ hình thức nào, sự xác thực hay đảm bảo của ninhhiepmarket.com.

20. ĐÓNG GÓP CỦA NGƯỜI DÙNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ

20.1 Khi gửi bất kỳ Nội Dung nào cho ninhhiepmarket.com, Bạn khẳng định và đảm bảo rằng Bạn đã có đầy đủ tất cả các quyền và/hoặc các chấp thuận cần thiết để cấp các quyền dưới đây cho ninhhiepmarket.com. Bạn cũng thừa nhận và đồng ý rằng Bạn là người chịu trách nhiệm duy nhất đối với bất cứ Nội Dung nào Bạn đăng tải hoặc tạo sẵn trên hoặc qua Dịch Vụ, bao gồm nhưng không giới hạn trách nhiệm về độ chính xác, độ tin cậy, tính nguyên bản, tính rõ ràng của các quyền, tính tuân thủ pháp luật và các giới hạn pháp lý liên quan. Người Dùng theo đây cấp quyền cho ninhhiepmarket.com và các bên kế thừa của ninhhiepmarket.com một cách liên tục, không hủy ngang, mang tính toàn cầu, không độc quyền, không tiền bản quyền, có thể cấp quyền lại và có thể chuyển giao, quyền sử dụng, sao chép, phân phối, tái bản, thay đổi, chỉnh sửa, tạo các Sản Phẩm Phái Sinh, thể hiện công khai và thực hiện các Nội Dung đóng góp đó, thông qua Dịch Vụ hoặc các tính năng liên quan đến Dịch Vụ dưới bất kỳ phương tiện truyền thông nào và thông qua bất kỳ kênh truyền thông nào, bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích khuyến mãi, phân phối lại một phần Dịch Vụ (hoặc các Sản Phẩm Phái Sinh của Dịch Vụ). Quyền mà Bạn trao cho chúng tôi chỉ chấm dứt khi Bạn hoặc ninhhiepmarket.com loại bỏ Nội Dung đóng góp ra khỏi Dịch Vụ. Bạn hiểu rằng sự đóng góp của Bạn có thể được chuyển giao sang nhiều hệ thống khác nhau và được thay đổi để phù hợp và đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật.

20.2 Bất kỳ Nội Dung, tài liệu, thông tin hoặc ý tưởng nào Người Dùng đăng tải hoặc thông qua Dịch Vụ, hoặc bằng cách khác chuyển giao cho ninhhiepmarket.com dưới bất kỳ hình thức nào (mỗi hình thức được gọi là một “Nội Dung Gửi”), sẽ không được bảo mật bởi ninhhiepmarket.com và có thể được phổ biến hoặc sử dụng bởi ninhhiepmarket.com hoặc các công ty liên kết mà không phải trả phí hoặc chịu trách nhiệm với Người Dùng, để phục vụ bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn việc phát triển, sản xuất và quảng bá sản phẩm. Khi thực hiện Nội Dung Gửi đến ninhhiepmarket.com, Bạn thừa nhận và đồng ý rằng ninhhiepmarket.com và/hoặc các bên thứ ba có thể độc lập phát triển, chỉnh sửa và nâng cấp các phần mềm, ứng dụng, giao diện, sản phẩm mà chúng đồng nhất hoặc tương tự với các ý tưởng được nêu trong Nội Dung Gửi của Bạn về chức năng, mã hoặc các đặc tính khác. Vì vậy theo đây, Bạn trao quyền cho ninhhiepmarket.com và các bên kế thừa của ninhhiepmarket.com một cách liên tục, không hủy ngang, mang tính toàn cầu, không độc quyền, không tiền bản quyền, có thể cấp quyền lại và có thể chuyển giao quyền sử dụng, sao chép, phân phối, tái bản, thay đổi, chỉnh sửa, tạo các Sản Phẩm Phái Sinh, thể hiện công khai và thực hiện các Nội Dung Gửi đó, dưới bất kỳ phương tiện truyền thông nào và thông qua bất kỳ kênh truyền thông nào, bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích khuyến mãi hoặc phân phối lại một phần Dịch Vụ (hoặc các sản phẩm phái sinh của Dịch Vụ). Điều khoản này không áp dụng đối với các thông tin cá nhân là đối tượng của Chính Sách Bảo Mật (trừ khi Bạn công khai những thông tin đó trên hoặc thông qua Dịch Vụ).

21 ĐÓNG GÓP CỦA BÊN THỨ BA ĐỐI VỚI DỊCH VỤ VÀ CÁC ĐƯỜNG DẪN BÊN NGOÀI

21.1 Mỗi một bên đóng góp cho Dịch Vụ về dữ liệu, tin nhắn, hình ảnh, âm thanh, video, phần mềm và Nội Dung khác, sẽ chịu trách nhiệm về độ chính xác, độ tin cậy, tính nguyên bản, rõ ràng các quyền, tính tuân thủ pháp luật và các giới hạn pháp lý liên quan đến bất kỳ Nội Dung đóng góp nào. Như vậy, ninhhiepmarket.com không chịu trách nhiệm, và cũng không phải, thường xuyên giám sát hoặc kiểm tra độ chính xác, độ tin cậy, tính nguyên bản, rõ ràng các quyền, tính tuân thủ pháp luật và các giới hạn pháp lý liên quan đến bất kỳ Nội Dung đóng góp nào. Người Dùng không buộc ninhhiepmarket.com phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hoạt động hoặc không hoạt động nào của Người Dùng, bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề họ đăng tải hoặc bằng cách khác tạo sẵn thông qua Dịch Vụ.

21.2 Trang ninhhiepmarket.com có thể chứa các đường dẫn tới sản phẩm, website, dịch vụ và các mời chào của bên thứ ba. Những đường dẫn, sản phẩm, websites, dịch vụ và các mời chào của bên thứ ba này không thuộc sở hữu và quản lý của ninhhiepmarket.com mà được thực hiện bởi và là tài sản của bên thứ ba tương ứng, được bảo vệ bởi luật pháp và các điều ước về bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác. ninhhiepmarket.com không xem xét và không có trách nhiệm đối với những Nội Dung, chức năng, độ an toàn, dịch vụ, các chính sách bảo mật, hoặc các hoạt động khác của những bên thứ ba này. ninhhiepmarket.com khuyến khích Người Dùng tìm hiểu các điều khoản và các chính sách khác được niêm yết bởi bên thứ ba trên các kênh thông tin của họ.

21.3 Bằng việc sử dụng Dịch Vụ, Bạn thừa nhận rằng ninhhiepmarket.com không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến việc Bạn có hoặc không thể sử dụng bất kỳ website hoặc widget nào. Ngoài ra Bạn thừa nhận và đồng ý rằng ninhhiepmarket.com có thể vô hiệu hóa việc sử dụng của Bạn, hoặc gỡ bỏ bất kỳ các đường dẫn của bên thứ ba nào, hoặc các ứng dụng trên Dịch Vụ trong giới hạn bên thứ ba vi phạm các Điều Khoản Dịch Vụ này.

22. KHẲNG ĐỊNH VÀ ĐẢM BẢO CỦA NGƯỜI DÙNG

Người Dùng khẳng định và đảm bảo rằng:

(a) Người Dùng (bao gồm cả trường hợp Người Dùng ở độ tuổi vị thành niên, có sự đồng ý hợp lệ từ cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp) sở hữu năng lực và khả năng hợp pháp để giao kết các Điều Khoản Dịch Vụ này.

(b) Chỉ sử dụng Dịch Vụ cho các mục đích hợp pháp, sẽ tuân theo Điều Khoản Dịch Vụ này cũng như tất cả các bao gồm nhưng không giới hạn luật, quy tắc, quy chuẩn, quy chế, chỉ thị, hướng dẫn, chính sách và quy định áp dụng trên Trang ninhhiepmarket.com

23. BỒI THƯỜNG

Bạn đồng ý bảo vệ, không gây hại và bồi thường (nếu có) cho ninhhiepmarket.com, các cổ đông, công ty con, công ty liên kết, đồng sở hữu thương hiệu, đại lý, đối tác, giám đốc, chuyên viên và nhân viên của ninhhiepmarket.com (gọi chung là “Bên Được Bồi Thường”) trong bất kỳ khiếu nại, hành động, thủ tục tố tụng và vụ kiện nào. Đồng thời, miễn trừ tất cả các nghĩa vụ, tổn thất, thanh toán, khoản phạt, tiền phạt, chi phí và phí tổn đi kèm có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ chi phí giải quyết tranh chấp nào khác do Bên Được Bồi Thường gánh chịu, phát sinh từ hoặc có liên quan đến

(a) bất kỳ giao dịch nào được thực hiện trên Trang ninhhiepmarket.com, hoặc bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến giao dịch đó (trừ trường hợp ninhhiepmarket.com hoặc các công ty liên kết của ninhhiepmarket.com là Nhà cung cấp đối với sản phẩm, dịch vụ liên quan đến khiếu nại);(b) Chính Sách Đảm Bảo(c) Việc tổ chức, hoạt động, quản trị và/hoặc điều hành các Dịch Vụ được thực hiện bởi hoặc đại diện cho ninhhiepmarket.com;(d) Vi phạm hoặc không tuân thủ bất kỳ điều khoản nào trong Điều Khoản Dịch Vụ này hoặc bất kỳ chính sách hoặc hướng dẫn nào được tham chiếu theo đây;(e) Việc Bạn sử dụng hoặc sử dụng không đúng Dịch Vụ, hoặc(f) vi phạm của Bạn đối với bất kỳ luật hoặc bất kỳ các quyền của bên thứ ba nào, hoặc(g) bất kỳ Nội Dung nào được đăng tải bởi Người Dùng

24. TÍNH RIÊNG LẺ

Nếu bất kì điều khoản nào trong Điều Khoản Dịch Vụ này không hợp pháp, bị bãi bỏ, hoặc vì bất kỳ lý do nào không thể thực thi theo pháp luật, thì điều khoản đó sẽ được tách ra khỏi các điều khoản và điều kiện này; và sẽ không ảnh hưởng tới hiệu lực cũng như tính thi hành của bất kỳ điều khoản nào còn lại.

25. LUẬT ÁP DỤNG

Các Điều Khoản Dịch Vụ này được điều chỉnh bởi và diễn giải theo luật pháp của Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp, tranh cãi, khiếu nại hoặc sự bất đồng dưới bất cứ hình thức nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều Khoản Dịch Vụ này, bao gồm nhưng không giới hạn chống lại hoặc liên quan đến ninhhiepmarket.com hoặc bất kỳ Bên Được Bồi Thường nào khác, sẽ được giải quyết thông qua Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam (VIAC) – ngôn ngữ phán xử của trọng tài là Tiếng Việt. Người Dùng có trách nhiệm và phải tự chủ động liên hệ với VIAC.